Spor kulüpleri özel güvenlik hizmeti satın alabilecek

0
70

Spor kulüplerine özel güvenlik hizmeti satın alabilecek

Sporda şiddetin önlenmesine ait yasa Resmi Gazete’de

Müsabakanın güvenliğini bozanlara 3 seneye kadar mapus cezası uygulanacak Sporda Kötülük ve Düzensizliğin Önlenmesine konusunda Yasa ile Etkin Sporculara Maaş Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Ile ilgili Kanunda Farklılık Yapılmasına Ait Yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, Spor öncesinde, sırasında ya da ardından taraftarların daimi ya da geçici olarak ekipler halinde toplandıkları yerler, müsabakanın uygulanacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, grup ya da taraftarların topluca seyahat ettikleri vasıtalar veyahut takımların kamp yaptığı yerler “spor alanı” tanımına alındı.

Böylece güvenliğin sağlanması itibariyle Spor bölümü dışındaki yerlerde de önlem ve yaptırımlar yapılabilecek.
Buna göre Spor alanlarında güvenliğin sağlanması için Spor güvenlik amirinin yanında yardımcı da görevlendirilecek.

Saha içi ve saha dışında alınması lüzumlenen tedbirlerin takibi ve güvenliğin sağlanması itibariyle güvenlik amirinin görevi paylaştırılacak. Müsabakanın önemine göre çok sayıda yardımcı görevlendirilebilecek.
“Müsabaka alanı” tanımına, Spor müsabakalarının yapıldığı yerin yanında“sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerler” de eklenecek.

Böylece sporcu çıkış tünelleri, yedek sporcu kulübeleri, hakem odaları, soyunma odaları ve koridorları gibi seyircilerin girişinin yasaklandığı yerler de tanımın içerisinde olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin alacaklar ile kulüplerle bankalar arasındaki yine yapılandırma işlemleri kapsamındaki bütün banka alacakları hariç olmak suretiyle merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilecek kulüplere ilişkin federasyon ya da yetki verilen üçüncü şahıslar nezdindeki gelirler, devir ve temlik edilemeyecek.

Böylece kulüplerin daha çok borçlanmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kulüpler “stat güvenliğinden sorumlu” yönetim kurulu üyesi belirleyecek Spor kulüpleri yönetim kurulu azaları aralarından bir şahısı “stat güvenliğinden mesul yönetim kurulu üyesi” olarak belirleyecek.

Spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda seyircilere tahsis edilen alanlar “seyir alanı”, seyircilerin müsabakayı dijital ortamda seyretmeleri emeliyle il ve kaza Spor güvenlik kurulları doğrulusunda tespit edilen Spor bölümü dışındaki geçici yerler “özel seyir alanı”, takımların müsabakaya hazırlık çalışmalarını gerçekleştirdikleri alanlar ise “antrenman alanı” olarak tanımlanacak.

Yasayla elektronik bilet ya da sahibine Spor müsabakasına giriş hakkı veren vesika “bilet” şeklinde tanımlanarak, elektronik bilet programı olmayan mücadelelerde usulsüz izleyici girişine ait fiillere de yaptırım uygulanacak.
Ayakta seyirciye Bakanlık hüküm verecek. Kanuna göre, seyircilerin ayakta seyredebileceği şeklinde tertip eden numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı uygulanabilecek.

Bu programla ilgili hükmü, federasyon ve İçişleri Bakanlığının fikiri alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek.
Seyir bölgesine kapasitenin üstünde ya da biletsiz izleyici alınamayacak. Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde seyir bölgesine girişi sağlayacak biletler, elektronik düzenek üstünden, usul ve temelleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen şeklinde elektronik olarak oluşturulacak.

Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde tespit edilen kulüpler, bilet sistemi ve Spor alanlarında güvenliğin sağlanmasına ait yöntem donanımları kendisi kullanımındaki Spor ve seyir alanlarında kuracak. Basketbol, voleybol ve hentbol dallarındaki en üst ligde tespit edilen kulüplerin kendisi kullanımındaki Spor ve seyir alanlarının güvenliğinin sağlanması bu kulüplerin sorumluluğunda olacak.

Söz hususu Spor dallarında elektronik kart ve elektronik bilete ait hükümlerin, uygulanmasına ilgili federasyonun fikiri alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca, en üst iki futbol ligi dışındaki liglerde ise Türkiye Futbol Federasyonunca hüküm verilecek.

Spor müsabakaları için ilgili federasyon, Spor kulüpleri ve yetki sahibi başka şahıslar doğrulusunda makul görülen yerler ve görevliler dışında her ne suretle olursa olsun bilet satışı yapılamayacak. İlgili federasyonlar, elektronik kart alabilmek emeliyle verilen verileri kanundaki etkinlik alanıyla hudutlu olarak kulüpler yerine paylaşabilecek.
Bu bulgular, Şahsi Verilerin Savunması Kanunu’na marjinal işlenemeyecek ve kullanılamayacak.

Maçlarda yetkili polise 3 kat harcırah verilecek, Kanunla federasyonlar ve Spor kulüplerine özel güvenlik hizmeti satın alabilme olanağı tanınacak. Bu halde müsabakada görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik verileri müsabakanın başlangıç saatinden en geç 48 saat öncesinde ilgili kolluk birimine bildirilecek.
En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması emeliyle görevde olmayan genel kolluk görevlileri de görevlendirilebilecek.

Bu görevlendirme, ilgili kulübün müracaatı ve federasyonun isteği üstüne, müsabakanın uygulanacağı yerdeki yetki sahibi kolluk birimince gerçekleştirilecek. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri müsabakayla hudutlu olarak günlük harcırah miktarının üç katı kadar ödeme yapılacak.

Müsabaka güvenlik amirleri ile yardımcılarına, federasyon temsilcisine ödenen meblağ kadar, gözlemci kolluk görevlilerine ise seyahat ve konaklama giderleri ile günlük harcırahı üç katı olarak ödenecek.  Bu oran, federasyon doğrulusunda direk kolluk görevlilerinin adına yatırılacak. İl ya da kaza Spor güvenlik kurulları doğrulusunda tespit edilen özel güvenlik görevlisi adedinin yarısını, yüksek rizikolu müsabakalarda ise üçte ikisini geçmeyecek sayıda ve bunların adına genel kolluk görevlisi görevlendirilecek.

Güvenliğe ait eş güdüm toplantısı yapılacak Spor müsabakalarından öncesinde Spor güvenlik amirinin başkanlığında müsabakanın güvenliğine ait eş güdüm toplantısı yapılacak. Bu toplantının uygulanacağı müsabakalar, toplantıya katılacaklar ve ihtiyaç duyulan başka hususlar, yönetmelikle belirlenecek.

Spor bölümü tanımının genişletilmesi ve kanunda geride bıraktığımız cezai hükümlerin program alanının net şeklinde belirlenebilmesi emeliyle kanunda yasaklanan maddeler Spor, seyir, özel seyir ve idman alanları ile grup ya da taraftarların topluca seyahat ettikleri araçlara sokulamayacak.

Müsabaka, seyir ve idman alanlarında alkollü meşrubat sokulması, buralarda uygulanması ve satılmasına ait usul ve esaslar ilgili federasyonlar doğrulusunda belirlenecek. Müsabaka, seyir, özel seyir, idman alanları ile grup ya da taraftarların topluca seyahat ettikleri araçlara Spor öncesinde ya da esnasında bağımlılık yapıcı madde ya da ikazcı madde ya da alkollü meşrubat sokan şahıs, fiili henüz ağır bir cezayı gerektiren farklı bir suç oluşturmadığı takdirde 30 gün hukuki para cezası ile cezalandırılacak.

Bulundurulması zaten suç meydana getiren silahları Spor, seyir, özel seyir ve idman alanları ile grup ya da taraftarların toplu seyahat ettikleri araçlara sokan şahıslar ile ilgili, Sıcak Silahlar ve Bıçaklar ile Başka Aletler Ile ilgili Kanun’a göre ceza verilecek.

Ceza ve yaptırımlar

Kesici, ezici, bereleyici ya da delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ya da yakıcı maddeleri Spor, seyir, özel seyir ve idman alanları ile grup ya da taraftarların topluca seyahat ettikleri araçlara sokan şahıs 6 aydan 2 seneye kadar mapus cezasıyla cezalandırılacak.

Bu alet ya da maddeleri seyircilere temin etmek emeliyle Spor, seyir, özel seyir ve idman alanları ile grup ya da taraftarların topluca seyahat ettikleri araçlara sokan ya da bu yerlerde seyircilere temin eden şahıslara 2 seneden 5 seneye kadar mapus cezası verilecek.

Bu alet ya da maddeleri, Spor, seyir ya da idman alanlarında kullanan şahıs, bu suretle Spor yada idman düzeninin bozulması halinde, fiili henüz ağır cezayı gerektiren farklı bir suç oluşturmadığı takdirde 1 seneden 5 seneye kadar mapus cezası ile cezalandırılacak.

Müsabaka, seyir ya da idman bölgesine sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak Spor ya da idman düzeninin bozulmasına sebebiyet veren şahıs, fiili henüz ağır bir cezayı gerektiren farklı bir suç oluşturmadığı takdirde 100 gün hukuki para cezasıyla cezalandırılacak.

Müsabaka, seyir, özel seyir ve idman alanları ile grup ya da taraftarların topluca seyahat ettikleri araçlara Spor öncesinde ya da esnasında bağımlılık yapıcı madde ya da ikazcı madde veyahut alkollü meşrubat sokan şahıs, fiili henüz ağır bir cezayı gerektiren farklı bir suç oluşturmadığı takdirde 30 gün hukuki para cezası ile cezalandırılacak.

Tehdit ya da hakaret sahibi olan tezahürata ceza Düzenlemeyle Sporda Kötülük ve Düzensizliğin Önlenmesine konusunda Kanun’un 14. maddesindeki “Hakaret sahibi olan tezahürat” şeklindeki başlık “Tehdit ya da hakaret sahibi olan tezahürat” olarak değiştirildi.

Bu maddede tertip eden suç tipinin kapsamı genişletilerek, hakaretin yanında tehdit olarak algılanacak tarzdaki eylemler de suç kapsamına alındı. Suçla tesir maç etmek emeliyle suç için öngörülen cezalar artırıldı.

Düzenlemeyle, failler ile ilgili 50 günden az olmamak emeliyle hukuki para cezasına hükmolunacak.
Spor alanlarında toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik orijin, cinsiyet ya da mezhep farkı gözeterek hakaret meydana getiren soz ve davranışlarda tespit edilen şahıs, fiili henüz ağır cezayı gerektiren farklı bir suç oluşturmadığı takdirde 1 seneden 3 seneye kadar mapus cezasına çarptırılacak.

Bu fiillerin, birçok yazılı, resim, işitsel ve elektronik kitle etkileşim aracıyla işlenmesi halinde de failler şikayet koşulu aranmaksızın cezalandırılacak. Spor müsabakaları için ilgili federasyon, Spor kulüpleri ve yetki sahibi başka şahıslar doğrulusunda makul görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar 6 aydan bir seneye kadar mapus ve 100 günden 2 bin güne kadar hukuki para cezası, değerinin üzerinde bilet satışı yapanlar ise bir seneden 3 seneye kadar mapus ve 250 günden 5 bin güne kadar hukuki para cezası ile cezalandırılacak.

Müsabakanın güvenliğini bozanlara 3 seneye kadar hapis Kanunla Spor için seyircilerin kabulüne başlanmasından Spor ertesi tamamiyle tahliyesine kadarki müddette yetkisiz olarak Spor alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak emeliyle verilen hukuki para cezası 3 aydan 1 seneye kadar mapus cezası olarak uygulanacak.

Müsabakanın seyrini ya da güvenliğini bozanlar ile ilgili 3 aydan 1 seneye kadar yapılan mapus cezası ise 1 seneden 3 seneye kadar olacak. Spor alanlarında kasten yaralama ya da mala zarar verme suçlarının işlenmesi halinde şikayet koşulu aranmaksızın Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre verilen ceza yarı oranında artırılacak.

1 sene ve üzeri mapus cezası alanlar 5 sene yönetime giremeyecek Kimliklerini saklamak emeliyle yüzlerini bez ya da sair unsurlarla tamamiyle, kısmen kapatarak kanunda belirti edilen suçları işleyenler ile ilgili verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Kanunda tariflenen ya da atıf uygulanan ilgili kanunlardaki suçlardan kaynaklı 1 sene ya da daha çok mapus cezasına mahkumiyet halinde şahıs ayrı olarak TCK ’nin ilgili hükümlerine göre, Spor kulüpleri, federasyonlar ve içeriğinde sportif faaliyetler yürütülen tüzel kişilerin yönetim ve kontrol organlarında misyon yapamayacak.

Yasaklama hükmü kararın kesinleşmesiyle yürürlüğe girecek. Mahkumiyet cezasına ek olarak cezanın kendi kadar bir müddet henüz hak yoksunluğu devam edecek fakat toplam uygulanacak hak yoksunluğu 5 seneden çok olamayacak. Kişinin müsabakaları ve antrenmanları seyretmek emeliyle Spor, idman ve seyir bölgesine girişinin yasaklanması, seyirden yasaklanma manasına ileriki.

Madde hükümleri, taraftar gruplarınca Spor alanlarının dışında hakaretin yanında tehdit sahibi olan tezahürata da uygulanacak. Alkol ve bağımlılık yapıcı madde etkisindekiler giriş yasağı Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan şahıs, yasaklama kararını meydana getiren fiilin işlendiği müsabakanın yönü olan ve taraftarı bulunduğu grubun katıldığı Spor müsabakalarının uygulanacağı gün, müsabakanın başlangıç zamanında ve bundan 1 saat ardından yer aldığı yere en yakın genel kolluk birimine başvurmazsa, her bir Spor için 25 günden az olmamak emeliyle hukuki para cezasıyla cezalandırılacak.

Alkol veyahut bağımlılık yapıcı madde ya da ikazcı madde tesirinde bulunduğu açıkça anlaşılan şahıs Spor, idman ve seyir bölgesine alınmayacak. Seyirden yasaklama cezası, ikinci sefer verildiğinde ceza müddeti 3 sene, üçüncü sefer hüküm verildiğinde ise ceza müddeti 5 sene olarak uygulanacak. Bu kararlar cumhuriyet başsavcılığı ya da mahkemelerce prosedürü yapmış kolluk birimine şipşak bildirilecek, kollukça elektronik malumat bankasına işlenecek.

özel güvenlik haber – özel güvenlik hizmeti

özel güvenlik

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here