5188 sayılı kanun yetkileri

0
118

5188 sayılı kanun

Amaç
Madde1-Bu Yönetmeliğin emeli, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına yönelik usul ve temelleri düzene sokmaktır.
Kapsam
Madde2-Bu Yönetmelik, 5188 sayılı Yasa kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına etkinlik müsaadeyi verilmesi,özel güvenlik görevlilerine çalışma müsaadeyi verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerden ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim neticesi yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve başka konuları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde3-Bu Yönetmelik, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde4-Bu yönetmelikte geçen;
Kanun:5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Değin Yasası,
Bakanlık:İçişleri Bakanlığı ’nı,
Komisyon:Her ilde vali yardımcısının başkanlığında, il güven müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve endüstri odası başkanlığı temsilcilerinden meydana gelen özel güvenlik komisyonunu,
Merkezi Sınav Komisyonu: özel güvenlik eğitimi nihayetinde yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavları yürütmek emeliyle, Bakanlıkça belirlenecek tek mülki idare amirinin başkanlığında tek azası Jandarma Genel Komutanlığından olmak suretiyle beş kişiden meydana gelen komisyonu,
Uygulamalı Sınav Komisyonu: özel güvenlik eğitimi nihayetinde şehirlerde yapılacak olan uygulamalı sınavları yürütmek emeliyle, vali doğrulusunda oluşturulacak minimum 3 kişiden müteşekkil komisyonu ya da komisyonları,
Özel güvenlik birimi: Tek müessese ya da kuruluşun korumak emeliyle, kendi bünyesinde kurulan ünitesi,
Özel güvenlik şirketi: Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan ve üçüncü şahıslara koruma ve güvenlik hizmeti veren firmaları,
Özel eğitim kurumu: özel güvenlik görevlileri ve yönetici adaylarına özel güvenlik eğitimi vermek emeliyle Bakanlığın izniyle kurulan eğitim kurumlarını,
(Değişik ibare: RG-11/9/2011-28051) Alarm seyretme merkezi: evlerin, iş yeri ve tesislerin korumak emeliyle, yöntem donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri,
Yönetici:Özel güvenlik şirketlerinde (Ek ibare:RG-11/9/2011-28051) ve alarm izleme merkezlerinde özel güvenlik görevlilerine buyruk ve kumanda etme,alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların konumunu, sırasını ve süresini belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna bulunduran yöneticiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimden mesul olan yöneticileri,
Özel güvenlik görevlisi: Yasa kapsamında özel savunma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek emeliyle istihdam edilen insanları, ifade eder.
özel güvenlik
özel güvenlik haber – 5188 sayılı kanun

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here